Techleap

Oproep tot behoud 30%-regeling voor verdienvermogen Nederland

In aanloop naar de Voorjaarsnota is de 30%-regeling recent ter discussie gesteld. Wij – succesvolle en innovatieve Nederlandse bedrijven – vragen met klem de 30%-regeling in huidige vorm te behouden.

06 Mei, 2022

Nederland speelt op het wereldtoneel op hoog niveau mee met tientallen innovatieve kampioenen. Wij hebben ons vanuit Nederland ontwikkeld tot toonaangevende spelers, sterke start-ups en scale-ups en innovatieve groeiprojecten, velen van ons met Europese of wereldwijde focus. Daarbij leveren we een sterke lokale bijdrage vanuit onze hoofdvestigingen in Nederland, elk met eigen innovatieteams.

Deze sterke positie van Nederland is zeker niet vanzelfsprekend. Talent is onontbeerlijk voor een ijzersterk innovatieklimaat en het realiseren van het verdienvermogen van morgen. De 30%-regeling is hiervoor een essentieel instrument, om internationaal talent naar Nederland te halen en voor langere tijd aan Nederland te binden. Tussen de 15 en 70 procent van onze medewerkers komt van buiten Nederland.

Waarom is de 30%-regeling zo essentieel voor Nederland?

Nederland wil bouwen aan economische groei op de langere termijn

Dit kabinet zet belangrijke stappen om het toekomstig verdienvermogen van Nederland zeker te stellen, o.a. met het Groeifonds. Voor de kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie van waaruit ons verdienvermogen ontstaat, is het van groot belang dat bedrijven en kennisinstellingen in Nederland kunnen bouwen op talent.

Nederland wil met Europa bouwen aan een sterke eigen positie in de wereld

Nederland wil leidend zijn in digitalisering en nieuwe (sleutel)technologieën en werken aan strategische autonomie. Het kabinet wil eigen innovatiekracht versterken, voor een sterke Europese positie in de wereld. Wij zijn het bewijs dat Nederland bedrijven en projecten kan voortbrengen die leidend zijn in hun domein. Voortdurende innovatie (op productniveau en in technologie, zoals met Artificial Intelligence) is onontkoombaar om voorop te blijven lopen in de wereld. Maar dit kunnen we alleen bereiken door over de juiste talentpool in Nederland te beschikken.

Eigen ontwikkeling van technologie, innovatie en R&D is essentieel

Kennisontwikkeling is cruciaal voor autonomie. Talent is de grondstof voor creativiteit en innovatie. De Nederlandse kennisontwikkeling bouwt op talent. Diversiteit aan talent helpt om de wereld beter te begrijpen en te bedienen. Onze medewerkers leveren een onmisbare bijdrage aan fundamenteel onderzoek binnen kennisinstellingen en innovatie binnen onze bedrijven, en daarmee onze groei. Groei die weer tot meer banen en tot een substantiële, duurzame economische bijdrage in Nederland leidt. De spillovers die ontstaan van kennisintensieve en innovatieve bedrijven komen ten goede aan (MKB-)toeleveranciers en (eind)gebruikers.

Nederland leidt onvoldoende talent op, talent is zeer schaars in Nederland

Nederland heeft zelf een groot tekort aan o.a. onderzoekers, data scientists, product- en softwareontwikkelaars. Deze specialisten zijn schaars en onvoldoende beschikbaar in eigen land. Voor 50% van de scale-ups is talent de grootste bottleneck, en dit tekort neemt toe2. Programma’s voor het omscholen en opleiden van mensen, waarin ook wij investeren, zijn lange trajecten. Zonder kenniswerkers uit het buitenland worden wij minder concurrerend en kan Nederland haar innovatiepotentieel niet bereiken.

Wij concurreren keihard met andere landen en wereldsteden om talent

Ook wereldwijd is er een groot tekort aan deze talenten. De concurrentie tussen landen is zeer fel en neemt toe. Als het aankomt op het werven van tech-talent, concurreert Nederland met de VS, Londen, Berlijn, Dubai, Tel Aviv, Singapore, Taiwan, Hong Kong en Shanghai. Tech-talent is typisch internationaal georiënteerd en kan door de schaarste op de internationale arbeidsmarkt gemakkelijk doorstromen naar elders. We concurreren niet alleen op innovatieklimaat en het internationale karakter van de steden, maar juist ook op kosten van levensonderhoud en salaris. Elk West-Europees land, op Duitsland na, heeft voordelige fiscale regelingen voor buitenlandse werknemers. De 30%-regeling zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven - van start-up tot multinational - en kennisinstellingen concurrerender kunnen zijn. De voordelen van de regeling worden door ons 1-op-1 doorgezet aan de medewerkers.

Medewerkers en bedrijven vertrouwen op een betrouwbare overheid

Een mogelijke versobering of zelfs afschaffing van de regeling, die in 2019 al fors versoberd is, zal een enorme impact hebben op een belangrijk deel van ons personeelsbestand, met name bij moeilijk te vervullen kennisintensieve banen. Kenniswerkers die de afgelopen jaren alleen of met hun gezin naar Nederland verhuisden, hebben dit gedaan in de veronderstelling dat de 30%-regeling op hen van toepassing is en blijft. Zij verhuisden naar een ander land en zijn financiële verplichtingen aangegaan op basis van de toen beschikbare informatie. Een inperking of zelfs einde van deze regeling heeft daarmee een onverwacht effect op een grote groep mensen.

Houd Nederland aantrekkelijk voor buitenlands talent met de 30%-regeling

Beschikken over voldoende talent is van onschatbare waarde voor het aantrekken en behouden van innovatieve bedrijvigheid in Nederland, en daarmee voor het bestendigen van het Nederlandse verdienvermogen. De 30%-regeling levert hierin een essentiële bijdrage, ook voor de verdere groei van onze bedrijven. Wij gaan graag in gesprek om het belang van het aantrekken en behouden van talent voor Nederland, en de bijdrage van de 30%-regeling daaraan, verder toe te lichten.


Related articles

 1. Prinsjesdag: A startup overview
  Techleap

  Prinsjesdag: A startup overview

  On Prinsjesdag, the Dutch government presented its plans for next year. Several relevant policy measures were included in the plan for startups and scaleups. We have summed them up for you in this article. 

 2. Having Skin in the Game - why employee stock option plans work
  Techleap

  Having Skin in the Game - why employee stock option plans work

  Employee participation, whereby employees are participating financially in your company, allows more people to benefit from the growth of the company in the event of an exit instead of only a small group within management and investors.

 3. Corona Startup Support Portal
  Techleap

  Corona Startup Support Portal

  Find all the information and support you need in one place